Nov standard ravnanja z odpadki v občini Moravske Toplice s 1. 9. 2019

S 1. septembrom 2019 bo v občini Moravske Toplice začel veljati nov standard ravnanja z odpadki, ki ga je potrdil Občinski svet Občine Moravske Toplice na 6. seji dne 2. 7. 2019 in prinaša kar nekaj novosti, predstavljenih v nadaljevanju.

V naseljih Bogojina, Filovci, Ivanci, Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci, Moravske Toplice, Noršinci, Sebeborci, Suhi vrh in Tešanovci se spreminja frekvenca odvoza mešanih komunalnih (ostalih) odpadkov. Tako bomo v navedenih naseljih sivo-črni zabojniki praznili redkeje in sicer enkrat na vsake tri tedne (ne več enkrat tedensko oziroma enkrat na štirinajst dni kot doslej).

V naseljih Andrejci, Berkovci, Bukovnica, Čikečka vas, Fokovci, Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Selo, Središče in Vučja Gomila ostaja frekvenca odvoza mešanih komunalnih (ostalih) odpadkov nespremenjena (enkrat na vsake štiri tedne).

Novost, ki jo prinaša nov standard ravnanja z odpadki, je možnost zbiranja papirja v gospodinjstvih z 240 l zabojnikom (zelen zabojnik z rdečim pokrovom) v vseh naseljih. Storitev je že vključena v mesečno ceno zbiranja odpadkov in gospodinjstvom ne povzroča dodatnih stroškov. Zabojnik za papir lahko prevzamete na sedežu našega podjetja, na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti, znotraj našega delovnega časa.

Prav tako se lahko odločite za ločeno zbiranje bioloških odpadkov z rjavim zabojnikom velikosti 120 ali 240 l. Storitev se zaračuna v skladu s potrjenimi cenami. Doslej je bilo to omogočeno le gospodinjstvom v določenih naseljih občine, odslej naprej imate to možnost vsa gospodinjstva v občini. Prihaja pa do spremembe v frekvenci odvoza bioloških odpadkov, ki bo od 1. 9. 2019 naprej v poletnih mesecih (od aprila do konca oktobra) enkrat tedensko, v zimskih mesecih (od novembra do konca marca) pa enkrat na štirinajst dni.

Z uveljavitvijo novega standarda ravnanja z odpadki začnejo veljati tudi nove cene zbiranja komunalnih (0,12928 EUR/kg + DDV) in bioloških odpadkov (0,11195 EUR/kg + DDV) ter nov način obračuna, kjer sledimo načelu »povzročitelj plača«, ki je vtkano v evropsko in slovensko okoljsko zakonodajo.  To pomeni, da so v novo ceno zbiranja komunalnih odpadkov vključene tudi storitve, ki jih je doslej namesto občanov plačevala občina neposredno iz občinskega proračuna (zbiranje mešane embalaže po sistemu rumene vreče, ravnanje z ločenimi frakcijami v zbirnem centru Fokovci, odvoz kosovnih odpadkov ter zbiranje nevarnih odpadkov s pomočjo premične zbiralnice). V dosedanjo mesečno ceno zbiranja odpadkov za občane je bil namreč vključen le zabojnik za mešane komunalne odpadke in zbiranje ločenih frakcij na ekoloških otokih enkrat mesečno.

Obračun storitev zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov se bo vršil v skladu z  Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS št. 87/2012, 109/2012 in 76/2017 ), ki določa metodologijo za oblikovanje cen in način obračuna za uporabnike na računih. V skladu s to metodologijo in z novim standardom ravnanja z odpadki v vaši občini tako z mesecem septembrom prehajamo na nov način obračuna zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, to je obračun na kg opravljene storitve.

To pomeni, da vam bodo v posameznem mesecu zaračunani različni zneski za zbiranje odpadkov in sicer na osnovi dejansko zbranih komunalnih odpadkov v posameznem mesecu v vaši občini. Ker zbrane količine vseh komunalnih odpadkov nihajo, bo med meseci različna zaračunana količina v kg in s tem tudi zneski na računih. Mesečno se bodo na računih torej spreminjali tudi zneski za zbiranje odpadkov, česar doslej niste bili vajeni, saj je bil mesečni znesek za zbiranje odpadkov na računih fiksen. Glede na zbrano količino mešanih komunalnih odpadkov so se spreminjale le postavke za obdelavo in odlaganje odpadkov, ki jih zaračunavamo v imenu in za račun podjetje CEROP d.o.o.

Na vaših računih se bodo odslej naprej pojavljale tri različne postavke in količine za obračun ravnanja s komunalnimi odpadki:

 • Količina zbranih komunalnih odpadkov, določenih z Uredbo, kjer gre za zbrane količine vseh odpadkov v vaši občini v posameznem mesecu (mešani komunalni odpadki, ločeno zbrana odpadna embalaža, ločeno zbrane frakcije določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov).
 • Količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov, predana v obdelavo podjetju CEROP d.o.o.
 • Količina ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki gredo v odlaganje in predstavljajo akontativno 30 % vseh količin mešanih komunalnih odpadkov, predanih v obdelavo.

Podjetje Saubermacher-Komunala vam bo kot izvajalec GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zaračunalo v skladu z metodologijo iz Uredbe in sicer v EUR/kg, sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika. To pomeni, da se bo mesečno zbrana skupna masa komunalnih odpadkov v vaši občini razdelila na skupni mesečno zbran volumen mešanih komunalnih odpadkov in se razdelila med posamezne uporabnike glede na velikost zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika v obračunskem mesecu. Po istem sistemu se bo vršil tudi obračun zbiranja bioloških odpadkov.

V vseh naseljih občine Moravske Toplice bo torej s 1. 9. 2019 za gospodinjstva v okviru organiziranega odvoza odpadkov poskrbljeno za naslednje možnosti oddaje odpadkov:

 • odvoz mešanih komunalnih (ostalih) odpadkov (črni zabojnik) od vrat do vrat po urniku (enkrat na tri oziroma enkrat na štiri tedne – različno po naseljih) – 13 ali 17 odvozov letno
 • odvoz mešane embalaže (rumena vreča) od vrat do vrat – enkrat na štiri tedne oziroma 13-krat letno
 • odvoz do 2 m3 kosovnih odpadkov na klic po izpolnjeni naročilnici – enkrat letno
 • oddaja ločeno zbranih frakcij (papir, embalaža, steklo) na ekoloških otokih – odvoz tedensko
 • oddaja ločenih frakcij v zbirnem centru za ločeno zbiranje frakcij v Fokovcih – neomejeno v delovnem času zbirnega centra
 • akcija zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov – enkrat letno v skladu z objavljenim urnikom
 • zbiranje papirja od vrat do vrat z zabojnikom – enkrat na štiri tedne oziroma13-krat letno
 • zbiranje bioloških odpadkov z zabojnikom v skladu z odločitvijo posameznega gospodinjstva – v poletnih mesecih enkrat tedensko in v zimskih mesecih enkrat na štirinajst dni (41-krat letno)

Obrazec za naročilo odvoza kosovnih odpadkov najdete na naši spletni strani (www.saubermacher-komunala.si/narocilo-odvoza-kosovnih-odpadkov) ali na spletni strani Občine Moravske Toplice.

Zbirni center za ločeno zbiranje frakcij se nahaja  za stavbo kmetijske zadruge v Fokovcih. Delovni čas najdete na urniku odvoza.

V zbirni center lahko pripeljete papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke, steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla, plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov, odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin, les, vključno z odpadno embalažo iz lesa, oblačila, tekstil, jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki, električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi, kosovne odpadke, odpadna zdravila in izrabljene avtomobilske pnevmatike (maksimalno 4 kose letno na gospodinjstvo). Mešanih komunalnih (nesortiranih onesnaženih odpadkov – smeti), gradbenih, bioloških, nevarnih in posebnih odpadkov, avtomobilskih delov ter mokrih in onesnaženih oblačil v zbirnem centru ne sprejemamo.

Podajamo vam še nekaj uporabnih informacij oziroma nasvetov:

 • Naročite se lahko na brezplačno SMS obveščanje o terminih odvoza odpadkov. Prijavnico najdete na naši spletni strani.
 • Ker vam želimo omogočiti, da nekatere stvari uredite kar »iz naslonjača«, smo na našo spletno stran umestili portal za kupce. V portal se prijavite s številko kupca in osebnim geslom, ki ga ob registraciji prejmete na svoj elektronski naslov. 
 • Odločite se lahko za prejemanje e-računa. Več informacij najdete na naši spletni strani.
 • V kolikor imate prevelik ali premajhen zabojnik za zbiranje mešanih komunalnih in/ali bioloških odpadkov, ga lahko zamenjate za manjšega/večjega na sedežu našega podjetja v ponedeljek, torek in četrtek med 7.00 in 15.00 uro, v sredo med 7.00 in 16.00 uro in v petek med 7.00 in 14.00 uro. Pri nas lahko v primeru potrebe prevzamete tudi dodatni zabojnik.
 • Občinski odlok predpisuje, da morate povzročitelji odpadkov dostaviti odpadke v zabojnikih in tipiziranih vrečah izvajalca gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na prevzemno mesto na dan odvoza odpadkov do 6.00 ure zjutraj.
 • Če imate občasno več bioloških in mešanih komunalnih odpadkov kot jih gre v zabojnik ali če vam zmanjkajo tipizirane vreče za zbiranje mešane embalaže, lahko na sedežu našega podjetja, pri blagajni podjetja Komunala d.o.o. Murska Sobota, pri vozniku smetarskega vozila ali v zbirnem centru Fokovci kupite tipizirane vreče za njihovo zbiranje in oddajo. Odpadkov v netipiziranih vrečah ne pobiramo.
 • Občani ste nam dolžni sproti posredovati spremembe, ki vplivajo na pravilen obračun storitev javne službe.
 • Papirno, plastično, kovinsko in sestavljeno (tetrapak) embalažo pred oddajo v zabojnik ali tipizirano vrečo razstavite in stisnite, sicer bo vaš zabojnik za posamezno frakcijo prehitro poln.
 • Pred oddajo izpraznite stekleno embalažo. V zabojnik za steklo odložite samo embalažno steklo, pokrovčke oddajte v zabojnik za mešano embalažo.
 • Biološke odpadke lahko oddate v zabojnik za biološke odpadke le v biorazgradljivih in papirnih vrečkah ali časopisnem papirju in ne v plastičnih vrečkah.
 • Nevarne in posebne odpadke oddajte v času sobotne akcije zbiranja teh odpadkov v vaši občini. Do takrat jih hranite v originalni embalaži, na suhem, varnem in otrokom nedostopnem mestu. Na naši spletni strani najdete informacije, kaj sodi med nevarne in posebne odpadke.

Za dodatne informacije glede storitve zbiranja nam pišite na info@saubermacher-komunala.si, nas obiščite na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti ali nas pokličite na telefonsko številko (02) 526 84 50.

Zahvaljujemo se vam, da skupaj z nami ustvarjate zdravo okolje.

NAZAJ