Mejniki v razvoju

S 1.1.2013 smo uvedli nove, nadgrajene standarde ravnanja z odpadki v 8 občinah UE Murska Sobota, kar je pomenilo, da so bile vse občine, kjer opravljamo GJS zbiranja komunalnih odpadkov, vključene v ločeno zbiranje embalažnih materialov po sistemu od vrat do vrat, občanom pa je bila hkrati dana možnost, da ločeno zbirajo papir z zabojnikom tudi v svojem gospodinjstvu. V mesecu aprilu se je tem osmim občinam pridružila še deveta.

V sodelovanju s podjetjem Zeos smo zelo uspešno izvedli akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske opreme "E-odpadke ločuj in okolje varuj", v kateri je sodelovalo kar 24 osnovnih šol, zbrali pa smo več kot 235 ton odpadne električne in elektronske opreme.

V mesecu juliju smo za naše stranke uvedli SMS obveščanje o terminih odvozov posameznih vrst odpadkov, v mesecu septembru pa še okolju prijazen E-račun.

Naše podjetje je postalo zmagovalec in ponosni prejemnik nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2013 v kategoriji majhnih podjetij, ki jo podeljujeta IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS - Slovensko društvo za odnose z javnostmi.

Pridobili smo spletni certifikat za podjetniško odličnost Excellent SME Slovenia, ki ga podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije in naloga katerega je, da novim kupcem in partnerjem že ob prvem obisku spletne strani izkaže poslovno odličnost poslovanja.

Projekt promocije zdravja na delovnem mestu "Zdrav duh v zdravem okolju" smo kot primer dobre prakse predstavili tudi na regijski konferenci "Promocija zdravja na delovnem mestu", ki jo je organiziral Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota.