Navodila za ločeno zbiranje odpadkov

  • prepuščanje v zbirnem centru
  • prepuščanje na akcijah zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov
  • nova možnost: zlivanje v ulični zbiralnik za odpadno jedilno olje

  • mešanje z drugimi odpadki
  • odvajanje v kanalizacijo, greznice ipd.
  • izpuščanje v tla in vode
  • mešanje z biološko razgradljivimi odpadki, ki jih kompostiramo
Odpadno jedilno olje