Kako? Tako.

Kako odprem trajnik za plačevanje storitve ravnanja z odpadki?

Oglasite se na sedežu našega podjetja, na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti, kjer vam bomo ob predložitvi vaše bančne kartice in osebnega dokumenta uredili vse potrebno za odprtje trajnika.

Kje dobim podatek o svojih zapadlih neplačanih obveznostih?

Podatek o neplačanih obveznostih, torej o dolgu, lahko vsak mesec vidite pod specifikacijo računa, kjer piše: »Informativni dolg na dan _____ (brez tega računa)«.

Na kateri osnovi se vrši obračun ravnanja s komunalnimi odpadki? Ali se le-ti tehtajo pri vsakem gospodinjstvu posebej?

Zabojniki se pri individualnih gospodinjstvih ne tehtajo posebej, saj obstoječi sistem zabojnikov in tehnologija vozil tega ne omogočata, prav tako pa to ni primerno z vidika racionalizacije. Odpadki se tehtajo na ravni posamezne občine. Storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov se uporabnikom v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS št. 87/2012 in 109/2012) zaračuna v EUR/kg sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika. To pomeni, da se mesečno zbrana skupna masa komunalnih odpadkov v občini razdeli na skupni mesečno zbran volumen mešanih komunalnih odpadkov in se nato razdeli med posamezne uporabnike glede na velikost zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika v obračunskem mesecu. Vsi, ki v posamezni občini uporabljajo enako velik zabojnik in imajo enako število odvozov v posameznem mesecu torej plačajo storitev za enako količino odpadkov.

Kdo lahko odlaga ločeno zbrane frakcije (papir, steklo, mešano embalažo) v zabojnike na zbirnih mestih oziroma tako imenovanih ekoloških otokih?

Zbirna mesta (ekološki otoki) so namenjeni individualnim gospodinjstvom, ne pa obrtnikom, podjetnikom in podobno. Le-ti si morajo urediti odvoz ločenih frakcij s sklenitvijo pogodbe z našim podjetjem.

Kdaj nam lahko dostavite zabojnik in/ali odpeljete odpadke v 5 m3 ali večjem zabojniku?

Ko stranka naroči dostavo zabojnika in odvoz odpadkov v 5 m3 ali večjem zabojniku, opravimo storitev naslednji delovni dan. To pomeni, da ponedeljkova naročila izvršimo v torek, petkova pa v ponedeljek naslednji teden.

Kje lahko kupim tipizirane vreče za mešane komunalne odpadke in mešano embalažo?

Tipizirane vreče za mešane komunalne odpadke in mešano embalažo lahko kupite:

  • na sedežu našega podjetja, na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti,
  • pri vozniku specializiranega smetarskega vozila v času odvoza odpadkov v vašem naselju,
  • pri blagajni podjetja Komunala d.o.o. na Kopališki ulici 2 v Murski Soboti,
  • v zbirnih centrih za ločeno zbiranje frakcij: Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Fokovci, Kobilje, Odranci, Petanjci, Rogašovci, Šalovci in Turnišče.
  • na sedežu občin Cankova, Hodoš, Kobilje, Rogašovci in Tišina.

Kaj moram narediti, da se vključim v organiziran odvoz odpadkov?

Plačnik storitve ravnanja z odpadki lahko prevzame zabojnike za odpadke na sedežu našega podjetja, na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti, ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 7.00 in 15.00 uro, v sredo med 7.00 in 16.00 uro ter v petek med 7.00 in 14.00 uro. Če tega ne more storiti osebno, lahko zabojnike prevzame pooblaščena oseba na osnovi pisnega pooblastila plačnika storitve. Če nimate primernega prevoznega sredstva, vam lahko zabojnike dostavimo proti plačilu.

Kaj so nevarni odpadki in kam jih lahko odložim?

Nevarni odpadki so odpadki, ki imajo eno ali več lastnosti nevarnih snovi in jih torej ni mogoče prepuščati skupaj s komunalnimi odpadki. Te odpadke lahko občani začasno skladiščijo doma, ne da bi jim to predstavljalo posebno nevarnost, in jih prinesejo na sobotno akcijo zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev. Le-ta je v vsaki občini organizirana vsaj 1-krat letno po vnaprej določenem urniku.

Zakaj moram biti vključen v organizirano zbiranje (mešanih) komunalnih odpadkov, če teh odpadkov nimam?

Način izvajanja gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov določajo občine same, kar zapišejo v svojih občinskih odlokih, izvajalec javne službe pa je dolžan zapisano izvajati na terenu. Odloki 12 občin Upravne enote Murska Sobota in 5 občin UE Lendava predpisujejo, da mora vsak povzročitelj mešanih komunalnih odpadkov biti vključen v organizirano zbiranje tovrstnih odpadkov z zabojnikom ali vrečo.

Iz zabojnika za zbiranje bioloških odpadkov mi smrdi. Kaj naj storim?

Priporočljiva je uporaba biorazgradljivih vrečk, ki jih lahko kupite na sedežu našega podjetja ter redno pranje in dezinfekcija zabojnika, ki ju lahko prav tako naročite pri našem podjetju in se plača v skladu z veljavnim cenikom podjetja. Prodajamo tudi odstranjevalce vonja in dezinfektorje.

Iz zabojnika za zbiranje mešanih komunalnih (ostalih) odpadkov mi smrdi. Kaj naj storim?

Da bi preprečili smrad, v zabojnik za mešane komunalne odpadke ne smemo odlagati biološko razgradljivih odpadkov. Le-ti ob razkrajanju povzročajo neprijetne vonjave, še posebej v poletnih mesecih.

V našem prodajnem programu najdete tudi biorazgradljive vreče za zabojnike. Volumen vreč je narejen po merah zabojnikov podjetja Saubermacher – Komunala. Vreče, namenjene za uporabo v zabojnikih vseh vrst in ne le v zabojnikih za zbiranje bioloških odpadkov, lahko kupite na sedežu našega podjetja. Naročite lahko tudi pranje in dezinfekcijo zabojnika, kar se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom podjetja, ter kupite odstranjevalce vonja in dezinfektorje.

Zabojnika za odpadke ne želim prati sam. Kaj naj storim?

Pri nas lahko naročite pranje in dezinfekcijo zabojnika, kar se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom podjetja, ter kupite odstranjevalce vonja in dezinfektorje. Za pranje zabojnikov za odpadke v stanovanjskih blokih so dolžni poskrbeti upravljavci stanovanjskih blokov, ki na osnovi zahteve stanovalcev storitev naročijo pri našem podjetju.

Občasno imam večjo količino bioloških odpadkov kot je volumen mojega zabojnika za biološke odpadke. Kaj naj storim?

Pri spomladanskih in jesenskih opravilih nastaja večja količina biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada kot je običajno volumen zabojnika za biološke odpadke. V primeru občasno povečanih količin bioloških odpadkov lahko pri nas naročite njihov dodatni odvoz, kar vam zaračunamo v skladu z veljavnim cenikom podjetja ali kupite tipizirane vreče za biološke odpadke. Polne tipizirane vreče nastavite ob zabojnik za biološke odpadke na dan odvoza bioloških odpadkov. Netipiziranih vreč ne pobiramo.