Kodeks etike podjetja

Usmerjenost h kupcem

Verjamemo, da smo najbolj odgovorni uporabnikom naših storitev, torej posameznikom, podjetjem, krajevnim skupnostim in občinam. Za izpolnitev njihovih zahtev in pričakovanj morajo biti naše storitve visoke kakovosti.
Nenehno moramo težiti k racionalizaciji in k zmanjševanju stroškov, da bi lahko ohranili sprejemljive cene. Zahteve kupcev moramo v celoti obravnavati, nedvoumno preučiti in izpolnjevati glede na skupno dogovorjene obveznosti in v njihovo obravnavanje vključevati tudi zahteve zakonodaje, da bi krepili zaupanje kupcev in njihovo zadovoljstvo. Naročila kupcev naših storitev in drugih odjemalcev morajo biti izpolnjena hitro in natančno. Sprejemati moramo kakršnekoli pritožbe strank, jih sistematično zbirati in reševati ter stranke o rešitvah redno obveščati.

Naši dobavitelji morajo imeti priložnost, da s svojim delom primerno zaslužijo. Kupci imajo možnost informiranja o našem delu. Verodostojnost štejemo za najvišje vodilo podjetja (odgovornost, komunikativnost, inovativnost). Zaupanje in varnost javnosti je naša najvišja zapoved.

Usmerjenost k okolju in družbi

Odgovorni smo skupnostim, v katerih živimo in delamo. Biti moramo dobri državljani - podpirati moramo dobre posle in dobrodelnost ter poravnati pravičen delež davkov. Skrbeti moramo za družbeno odgovorno in angažirano delovanje s spodbujanjem tistih aktivnosti, ki pomagajo ohraniti okolje in krepiti zavest o trajnostnem razvoju. Trajno moramo skrbeti za zmanjševanje negativnih vplivov dejavnosti podjetja na zmanjševanje vrednosti okolja in paziti, da ne ogrožamo zdravja vseh živih bitij. Osveščanje, izobraževanje in vzgajanje naših potomcev je ena izmed prednostnih nalog. Spoštovati moramo okoljsko in drugo zakonodajo (posredovanje in zagotavljanje dostopnosti naše politike javnosti).

Usmerjenost k zaposlenim

Odgovorni smo vsem zaposlenim in vsak mora biti upoštevan kot posameznik. Seznanjeni moramo biti s pričakovanji zaposlenih, jih obravnavati in jim omogočati takšne delovne pogoje, da bodo zadovoljni, vključno z izboljševanjem pogojev dela, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu. Z ustvarjanjem pogojev za zadovoljne in usposobljene sodelavce prispevamo k večji uspešnosti podjetja in sodelavcev. Zaposleni morajo imeti pravico do ustanavljanja in članstva v sindikatih ter pravico do kolektivnih pogajanj. Zaposleni ne smejo biti diskriminirani pri zaposlovanju, plačilih, usposabljanju, napredovanju, odpuščanju, upokojevanju glede na raso, narodnost, vero, spol, invalidnost, politično usmeritev ali katerikoli drug vidik. Spoštovati moramo njihovo dostojanstvo in ceniti njihove odlike. Delovne razmere morajo biti take, da je poskrbljeno za čistočo, urejenost in varnost. Zaposleni morajo imeti pravico do svobodnega izražanja predlogov, pobud in pritožb. Zagotoviti moramo sposoben management, njegovo delovanje pa mora biti korektno, etično in odgovorno. Zaposleni morajo biti seznanjeni z vsebino poslovnika podjetja, vizijo, poslanstvom, smotri in temeljnimi cilji podjetja.

Usmerjenost k lastniku

Odgovorni smo tudi lastnikom. Poslovanje mora prinesti dobiček. Skrbeti moramo za oplemenitenje lastniškega kapitala ter izvrševanje sklepov skupščine, ki jo sestavljajo predstavniki lastnikov. Zagotoviti moramo najboljša sredstva (vozila, zabojnike) ter nenehno izboljševati in razvijati obstoječe in nove postopke ter storitve. Za svoje napake moramo prevzeti odgovornost. Premišljeno bomo oblikovali rezerve in izplačevali dobiček.

Za izpolnjevanje zahtev kodeksa etike so nam v pomoč standardi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, certifikat Družini prijazno podjetje in certifikat Družbeno odgovorno podjetje, nivo C.