Celovito obvladovanje kakovosti

Pri našem delovanju  nam je osnovno izhodišče osredotočenost na odjemalce, zaposlene, okolje in družbeno skupnost, lastnike ter druge partnerje. Pri tem upoštevamo zakonske zahteve ter v celoti in vseh lokacijah (stacionarne in mobilne) zahteve in smernice mednarodnih standardov ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, kakor tudi določila in usmeritve certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, ki zajema štiri področja (organizacijsko upravljanje, medgeneracijsko sodelovanje, zdravje in varnost pri delu, usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja). Vse smo integrirali v nam lasten poslovni model.

Politika kakovosti

 • osredotočenost na izpolnjevanje zahtev in pričakovanj vseh odjemalcev (naročnikov in neposrednih uporabnikov naših storitev) ter odzivnost na njihove zahteve,
 • izpolnjevanje zakonskih in drugih zahtev, h katerim smo zavezani ter zahtev standardov, v skladu s katerimi delamo,
 • partnerski odnosi z vsemi odjemalci, dobavitelji in prevzemniki odpadkov,
 • skrb za kakovostno in dosledno izvajanje vseh delovnih procesov,
 • nenehno izboljševanje in razvijanje obstoječih in novih procesov dela ter storitev,
 • postavljanje in spremljanje merljivih ciljev po posameznih procesih dela,
 • ukrepanje v primeru napak in preprečevanje njihovega ponavljanja
 • nenehno izboljševanje in posodabljanje sistema vodenja kakovosti,
 • skrb za strokovnost, osebno kakovosti in fleksibilnost slehernega zaposlenega, ter ustvarjanje pogojev za zadovoljne, zavzete in usposobljene sodelavce, ker le tak sodelavec prispeva k uspešnosti podjetja,
 • spodbujanje inovativnosti in dajanje predlogov pri zaposlenih,
 • ustvarjanje pogojev za stimuliranje, cenjenje in nagrajenost (plačanost) zaposlenih v ravnovesju  med opravljenim delom in rezultati,
 • skrbno ravnanje z delovnimi sredstvi in racionalizacija rabe surovin in energije,
 • zagotavljanje ustreznih virov za izpolnjevanje politike, skrb za pripadnost zaposlenih integriranemu sistemu vodenja, njegovo spoštovanje ter nenehno izboljševanje s strani vodstva,
 • spoštovanje vpeljanega sistema družbene odgovornosti, ki jo razumemo kot odgovoren odnos do zaposlenih, dobaviteljev, okolja, mladih, kulture, športa, lokalne skupnosti in družbenih inštitucij,
 • spoštovanje in izvajanje ukrepov v okviru certifikata Družini prijazno podjetje in Družbeno odgovoren delodajalec,
 • spoštovanje Kodeksa etike podjetja,
 • spremljanje konkurence na trgu posebnih in nevarnih odpadkov in drugih podjetij, ki se ukvarjajo s specifičnimi vrstami odpadkov ter iskanje skupnih projektov in sinergij,
 • spremljanje potencialne konkurence za področje naše dejavnosti, saj se zavedamo, da so konkurenti vsa komunalna podjetja, seveda pogojno, kajti vsa delajo v svojih okoliših na osnovi pridobljene koncesijske pogodbe, ker kakovost, rok in cena še niso vedno pogoj, da dobiš delo, 
 • dostopnost naše politike kakovosti vsem zainteresiranim javnostim.

Poslovnik podjetja .pdf
Poslovnik podjetja .pdf