Celovito obvladovanje kakovosti

Osnovni certifikat

Ker se zavedamo, da sta zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih, ki so ključni deležniki podjetja, bistvenega pomena za uspešno rast in razvoj, smo v podjetju Saubermacher - Komunala leta 2011 pristopili k pridobitvi osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje (DPP).

Pridobitev certifikata, ki ga podeljuje Ekvilib inštitut, je svetovalni in revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe za boljše upravljanje s človeškimi viri s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Pridobitev certifikata poteka s pomočjo usposobljenih zunanjih svetovalcev/ocenjevalcev. Pozitivni učinki družini prijaznih ukrepov so: izkoristek vlaganja v kadre in pridobivanje ter zadrževanje najboljših kadrov, večja pripadnost zaposlenih podjetju, krivulja učenja in produktivnost, organizacijska kultura in sodelovanje med zaposlenimi in vodstvom,  manj bolniških odsotnosti in odsotnosti zaradi nege otrok, manjše število nesreč, povezanih z delom, manj stresa, mobinga in izgorelosti na delovnem mestu, manjša fluktuacija kadrov in strošek na enoto.

Osnovni certifikat smo po oblikovanju projektnega tima in izboru 13 ukrepov, ki smo si jih zadali imlementirati v naslednjih treh letih, v podjetju Saubermacher – Komunala prejeli decembra leta 2011. Po treh letih izvajanja ukrepov smo gostili zunanjega revizorja Ekvilib inštituta, ki je ocenil, da so bili zastavljeni ukrepi izpeljani in cilji doseženi in tako nam je februarja 2015 bil dodeljen Polni certifikat Družini prijazno podjetje.

Večino prvotnih ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih smo obdržali, nekatere od njih nadgradili, dodali pa smo tudi nekaj novih in si zadali akcijski načrt njihovega izvajanja v naslednjih letih. Tako trenutno izvajamo naslednje ukrepe, ki smo jih zbrali v Katalogu ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, v katerem je vsak od ukrepov podrobneje predstavljen, dodana so navodila in obrazci z natančno določenimi ugodnostmi in obveznostmi zaposlenih pri koriščenju ukrepov:

 • Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 • Otroški časovni bonus
 • Načrtovanje letnega dopusta
 • Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 • Ukrepi za varovanje zdravja
 • Komuniciranje z zaposlenimi
 • Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 • Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 • Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 • Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 • Druženje med zaposlenimi
 • Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 • Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v podjetju
 • Obdaritev novorojenca
 • Ponudba za prosti čas
 • Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke
 • Novoletno obdarovanje otrok
 • Prostor za sproščanje

Polni certifikat

22. januarja 2015 smo gostili zunanjega revizorja Ekvilib inštituta, ki je ocenil, da so bili zastavljeni ukrepi prvega triletnega obdobja izpeljani in cilji doseženi. Na osnovi pozitivne ocene revizorskega poročila nam je 9. februarja 2015 revizorski svet dodelil polni certifikat Družini prijazno podjetje za dobo treh let. Slavnostna podelitev je bila na Mednarodni dan družin, 15. maja 2015, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije.

V novem triletnem obdobju smo nekatere prvotne ukrepe obdržali, nekatere nadgradili, dodali pa smo tudi nove. V naslednjih 3 letih bomo izvajali naslednje ukrepe:

 • Ukrep št. 1 – Katalog ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 • Ukrep št. 2 – Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 • Ukrep št. 3 – Otroški časovni bonus
 • Ukrep št. 4 – Načrtovanje letnega dopusta
 • Ukrep št. 5 – Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 • Ukrep št. 6 – Ukrepi za varovanje zdravja
 • Ukrep št. 7 – Komuniciranje z zaposlenimi
 • Ukrep št. 8 – Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 • Ukrep št. 9 – Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 • Ukrep št. 10 – Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 • Ukrep št. 11 – Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 • Ukrep št. 12 – Druženje med zaposlenimi
 • Ukrep št. 13 – Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 • Ukrep št. 14 – Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju
 • Ukrep št. 15 – Obdaritev novorojenca
 • Ukrep št. 16 – Ponudba za prosti čas
 • Ukrep št. 17 – Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke
 • Ukrep št. 18 – Novoletno obdarovanje otrok
 • Ukrep št. 19 – Prostor za sproščanje

Z njimi bomo zaposlenim omogočili prijaznejše usklajevanje družinskih in službenih obveznosti.