Celovito obvladovanje kakovosti

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je nov certifikat, ki temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. Metodologijo certifikata je razvil Ekvilib Inštitut v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem delodajalcev Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in strokovnjaki s posameznih vsebinskih področij certifikata.

Certifikat ne vključuje zgolj zaveze k družbeni odgovornosti na najvišji upravljavski ravni v podjetju, temveč naslavlja zaposlene, da aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje podjetja.

Pridobitev certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« je revizorski ter svetovalno-analitični postopek, ki skozi zastavljene aktivnosti preverja in izboljšuje družbeno odgovorno upravljanje podjetja, pri čemer je poudarek na odgovornosti do zaposlenih.

Certifikat preko nabora ukrepov ponuja priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskega sodelovanja in vsebin kot so etično vodenje in nediskriminacija na delovnem mestu.

Ker v podjetju Saubermacher – Komunala številne aktivnosti, ki jih zajema ta certifikat, že izvajamo, smo se odločili za pridobitev certifikata. Pridobitev certifikata je za prvih 200 podjetij v Sloveniji brezplačna, saj je sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada. V našem podjetju je potekala od aprila do novembra letos, ko smo iz širokega nabora ukrepov izbrali skupaj 39 novih ukrepov in zanje pripravili načrt implementacije. Na osnovi naše dokumentacije in analize trenutnega stanja, implementiranih temeljnih ukrepov in načrta implementacije izbranih ukrepov naj je revizorski svet Ekvilib inštituta, ki vodi postopek pridobitve certifikata, v začetku meseca decembra 2020 podelil pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec – krovni certifikat.

Krovni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Podjetje Saubermacher – Komunala je med prvimi 14 podjetji, ki smo v začetku meseca decembra prejela pristopni krovni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. Sklep revizijskega sveta, s katerim nam je bil podeljen navedeni certifikat, smo prejeli 2.decembra 2020.

DRUZBENO ODGOVOREN DELODAJALEC
Evropski socialni sklad - Evropska komisija
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Odločitev za krovni certifikat pomeni, da smo se odločili za ukrepe za izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih hkrati na vseh 4 področjih, ki jih je v okviru certifikata možno izbrati. To so:

 • izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj
 • področje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih (te ukrepe imamo pokrite že v okviru Certifikata Družini prijazno podjetje)
 • medgeneracijsko sodelovanje
 • varnost in zdravje pri delu

Postopek pridobitve certifikata je potekal ob pomoči usposobljenih revizorjev, znotraj podjetja pa smo oblikovali tim sedmih zaposlenih, ki je sodeloval v tem postopku in bo tudi v prihodnje skrbel za izvajanje ukrepov, jih nadgrajeval in izboljševal. Upamo, da nam bodo s svojimi predlogi pomagali vsi zaposleni.

Po analizi stanja v podjetju smo pripravili načrt implementacije, v katerem smo obstoječim ukrepom polnega certifikata Družini prijazno podjetje dodali še 39 novih ukrepov z zgoraj navedenih področij, ki jih bomo v prihodnje uvajali v svoje delovanje. Pogoj za sprejem pristopnega certifikata pa je implementiranih 12 temeljnih ukrepov, ki so obvezni za vsa sodelujoča podjetja.

Ukrepi, v okviru katerih bomo v podjetju izvajali različne aktivnosti so po področjih navedeni spodaj.

1. Organizacijsko upravljanje

 • Tim za družbeno odgovornost podjetja
 • Zaveza vodstva družbeni odgovornosti
 • Poročanje in spremljanje družbeno odgovornih aktivnosti
 • Identifikacija deležnikov (zainteresiranih strani) in vkjučujoče sodelovanje z njimi
 • Politika izklapljanja elektronskih naprav
 • Varčna osvetlitev
 • Strategija družbene odgovornosti
 • Komuniciranje z zaposlenimi
 • Družbeno odgovorno komuniciranje
 • Partnerstvo z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami civilne družbe
 • Spodbujanje trajnostne in odgovorne potrošnje
 • Ogrevanje in hlajenje poslovnih prostorov
 • Službeni avtomobili
 • Poslovanje brez papirja
 • Uvedba »tihe ure« med delovnim časom

2. Varnost in zdravje na delovnem mestu

 • Zagotavljanje zdravega delovnega okolja z učinkovitim medsebojnim sodelovanjem zaposlenih oziroma njihovih predstavnikov
 • Sodelovanje zaposlenih pri presoji področja varnosti in zdravja pri delu
 • Skupaj s strokovnjaki do varnega delovnega okolja
 • Uporaba ergonomskih mišk in podlog
 • Izobraževanje delavskih predstavnikov
 • Navodila za uporabo nevarnih snovi in rokovanje z nevarnimi snovmi
 • Sklopi izobraževanj s področja psihosocialnih vidikov dela
 • Namestitev obvestil s pravilno uporabo osebne varovalne opreme
 • Promocija zdrave prehrane z organizacijo različnih aktivnosti
 • Promocija pitja vode
 • Spodbujanje telesne dejavnosti z organizacijo ali s sofinanciranjem vadb

3. Medgeneracijsko sodelovanje

 • Izobraževanje vodij s področja medgeneracijskega sodelovanja
 • Zagotavljanje usposabljanja in izobraževanja za vse starostne skupine
 • Oskrbovalni časovni bonus
 • Uvedba oglasne deske, kjer se zapiše, kdo kaj potrebuje ali kdo kaj podari
 • Ozaveščanje o prednostih medsebojnega sodelovanja oz. njihovo osmišljanje v komuniciranje
 • Transparentno oglaševanje kariernih možnosti znotraj organizacije
 • Izvajanje delavnic za zaposlene za poznavanje različnih generacij in individualnih različnosti
 • Vzpostavljanje sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami
 • Seznanjanje z zgodovino organizacije
 • Spodbujanje oblikovanja medgeneracijskih timov
 • Obeleževanje tudi krajših jubilejev

4. Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja