Varstvo osebnih podatkov

V podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. smo zavezani k varovanju osebnih podatkov ter z osebnimi podatki naših uporabnikov ravnamo skladno s predpisi in jih zbiramo, obdelujemo ter shranjujemo samo skladno z zakonsko dopustnim namenom.

Da bi vaše podatke kar najbolj učinkovito zaščitili pred naključnimi ali namernimi manipulacijami, izgubo podatkov in njihovim uničenjem oziroma dostop do njih onemogočili nepooblaščenim tretjim osebam uporabljamo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki jih nadgrajujemo skladno s tehnološkim razvojem in zakonskimi spremembami. 

V nadaljevanju vam v skladu s 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredbe (EU) 2016/679) podajamo informacije o tem, katere osebne podatke zbiramo in s kakšnim namenom.

Upravljavec osebnih podatkov: Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota, davčna številka: SI76663191, matična številka: 5479967

Podatki o pravni podlagi zbiranja osebnih podatkov, kategorijah uporabnikov in hrambi osebnih podatkih, so navedeni v nadaljevanju pri posameznih segmentih.

Iznos osebnih podatkov v tretje države: osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev in profiliranja: avtomatizirano sprejemanje odločitev in profiliranje se ne izvaja.

Pravice posameznikov: preklic privolitve oz. ugovor, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po elektronski pošti na naslov info@saubermacher-komunala.si.

Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom se posameznik lahko pritoži oz. poda prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij na: www.ip-rs.si).

Izvajanje storitev za naše uporabnike

Ob naročilu naših storitev in vključitvi v sistem zbiranja odpadkov v okviru gospodarske javne službe zbiranja odpadkov uporabnika kot pooblaščeni izvajalec uporabnika zaprosimo za osebne podatke, ki jih potrebujemo zaradi izpolnitve svojih obveznosti zbiralca odpadkov in zaradi izvajanja javne službe na podlagi predpisov s področja zbiranja odpadkov ter občinskih odlokov o izvajanju občinske gospodarske javne službe zbiranja odpadkov.

Na podlagi tega zbiramo naslednje vaše osebne podatke:

  • ime in priimek naročnik
  • naslov naročnika
  • podatek o odjemnem mestu
  • EMŠO ali davčna številka

V skladu z zakonom lahko preverimo točnost podatkov z vpogledom v vaš osebni dokument.

Spodaj naštete osebne podatke uporabnikov zbiramo zgolj na podlagi posameznikove osebne privolitve:

  • telefonska številka
  • elektronski naslov
  • številka transakcijskega računa
  • IP naslov

Vašo telefonsko številko in e-naslov potrebujemo zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja storitev, kontakta v primeru reklamacij ali drugih posebnosti pri izvajanju naših storitev ter v primeru, da ne bi poravnali vseh obveznosti iz naslova koriščenja naših storitev. Podatek o transakcijskem računu potrebujemo le v primeru, kadar želite naše storitve plačevati preko trajnika.

Kadar gre za pogodbene stranke, zbiramo zgoraj naštete osebne podatke uporabnikov na podlagi sklenjene pogodbe zaradi izvajanja svojih pogodbenih obveznosti ali na podlagi osebne privolitve stranke.

V primeru naročila odvoza kosovnih odpadkov, se nekateri izmed zgoraj navedenih podatkov zbirajo preko spletnega ali tiskanega obrazca.

Pravni temelj: izvajanje predpisanih obveznosti upravljavca (Zakon o varstvu okolja, Uredba o odpadkih, Uredba o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, občinski odloki o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja odpadkov. Pravni temelj predstavlja tudi koncesijski akt ali pogodba, na podlagi katere je izvajalcu dodeljeno izvajanje javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Osebne podatke pogodbenih strank zbiramo na podlagi sklenjene pogodbe. Kadar gre za zbiranje osebnih podatkov na podlagi osebne privolitve, lahko posameznik e-t kadarkoli prekliče.

Kategorije uporabnikov: zaposleni, zunanji izvajalci storitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Rok hrambe: največ 5 let od odjave od storitev ali od prenehanja izvajanja gospodarske javne službe oziroma od izpolnitve obveznosti, kadar gre za osebne podatke pogodbenih strank največ 5 let od prenehanja pogodbe, v primeru osebne privolitve do preklica le-te.

E-novice, SMS obveščanje, storitev »Podpiramo«

Na storitev SMS obveščanja in prejemanje e-novic podjetja Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. se uporabnik lahko prijavi preko spletnega ali tiskanega obrazca, na katerih navede: ime in priimek, naslov, mobilno telefonsko številko, elektronski naslov in odjemno mesto.

Na spletni strani lahko uporabniki z izpolnitvijo spletnega obrazca »Podpiramo« podajo vlogo za podporo pri raznih dogodkih, prireditvah in drugih aktivnostih, ki prispevajo k ustvarjanju zdravega okolja. Pri tem zbiramo naslednje osebne podatke: ime in priimek kontaktne osebe, elektronski naslov in telefonsko številko.

Ob oddajanju obrazca preko spletne strani se zaradi varnosti naših spletnih podjetja zabeleži IP naslov uporabnika.

Pridobljene podatke bomo uporabljali izključno za potrebe SMS obveščanja ali e-novic in bomo z njimi ravnali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Iz storitve SMS obveščanja se lahko kadarkoli tudi odjavite (preklic privolitve) z izpolnitvijo tega obrazca. Odjava od e-novic (preklic privolitve) je možna kadarkoli s klikom na odjavno povezavo v prejetih e-novicah. Prav tako lahko uporabnik kadarkoli prekliče privolitev v primeru storitve »Podpiramo«.

Pravni temelj: osebna privolitev.

Kategorije uporabnikov: zaposleni, vzdrževalci spletne strani, zunanji izvajalci storitev.

Rok hrambe: do preklica privolitve.

Obvestilo posameznikom o izvajanju videonadzora