Celovito obvladovanje kakovosti

V podjetju Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. si prizadevamo slediti definirani politiki varnosti in zdravja pri delu,  ki je:

 • preprečevanje možnih tveganj za nastanek poškodb ali poslabšanja zdravstvenega stanja sodelavcev in zunanjih partnerjev,
 • določanje varnostnih ukrepov glede na možnosti odstranitve nevarnosti na izvoru, zmanjšanje nevarnosti, izvedba tehničnih in organizacijskih ukrepov ter uporaba osebne varovalne opreme,
 • z izvedbo varnostnih ukrepov dosegati nenehno zmanjševanje tveganja za nastanek poškodb ali zdravstvenih okvar sodelavcev ter sodelavcem zagotavljali varno in prijazno delovno okolje glede na naravo dela z uporabo ustrezne, brezhibne in ergonomske delovne opreme,
 • zaposlene teoretično in praktično poučeni o načinu izvajanja varnega dela na svojem delovnem mestu, o nevarnostih/škodljivostih na delovnem mestu, o tveganjih, varnostnih ukrepih, dolžnostih in odgovornostih posameznikov za zagotavljanje varnosti in zdravja vseh zaposlenih,
 • izvajanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov in razporejanje zaposlenih na taka dela, ki ustrezajo njihovemu zdravstvenemu stanju,
 • s periodičnimi meritvami delovnega okolja spremljanje zagotavljanja varnega delovnega okolja,
 • periodično spremljanje, merjenje, poročanje o delovanju sistema varnosti in zdravja pri delu, vključno s cilji in programi za izboljšanje,
 • vključevanje zahtev varnosti in zdravja pri delu v vsako novo dejavnost,
 • redno presojanje stanja varnosti in zdravja pri delu ter ukrepanje v smeri preprečevanja in nenehnih izboljšav,
 • obveščanje sindikat o varnosti in zdravju pri delu in posvetovanje s sindikatom ob sprejemanju novih internih aktov oz. organizacijskih predpisov,
 • posodabljanje Izjave o varnosti z oceno tveganja glede na zakonske spremembe in spremembe v delovnih procesih,
 • nenehno usposabljanje in dviganje zavesti vseh zaposlenih in zunanjih partnerjev o pomembnosti varnosti in zdravja pri delu,
 • spremljanje zakonodaje in drugih zahteve na vseh področjih, ki so povezana z varnostjo in zdravjem pri delu ter uresničevanjem teh zahtev v praksi s primernim in pravočasnim ukrepanjem,
 • zagotavljanje politike kot javnega dokumenta vsem zainteresiranim javnostim.

Direktor:
Drago Dervarič, univ.dipl.ekon.