Celovito obvladovanje kakovosti

Z doslednim izvajanjem politike varnosti in zdravja pri delu želimo v podjetju Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. doseči:

 • da bomo preprečevali možna tveganja za nastanek poškodb ali poslabšanja zdravstvenega stanja sodelavcev in zunanjih partnerjev,
 • da bomo določali varnostne ukrepe glede na možnosti odstranitve nevarnosti na izvoru, zmanjšanju nevarnosti, izvedbe tehničnih in organizacijskih ukrepov ter uporabe osebne varovalne opreme,
 • da bomo ob izvedbi varnostnih ukrepov dosegli nenehno zmanjševanje tveganja za nastanek poškodb ali zdravstvenih okvar sodelavcev ter sodelavcem zagotavljali varno in prijazno delovno okolje glede na naravo dela z uporabo ustrezne, brezhibne in ergonomske delovne opreme,
 • da bodo sodelavci teoretično in praktično poučeni o načinu izvajanja varnega dela na svojem delovnem mestu, o nevarnostih/škodljivostih na delovnem mestu, o tveganjih, varnostnih ukrepih, dolžnostih in odgovornostih posameznikov za zagotavljanje varnosti in zdravja vseh zaposlenih,
 • da bomo izvajali preventivne in obdobne zdravstvene preglede in razporejali sodelavce na taka dela, ki ustrezajo njihovemu zdravstvenemu stanju, da bomo s periodičnimi meritvami delovnega okolja spremljali zagotavljanje varnega delovnega okolja,
 • da bomo periodično spremljali, merili, poročali o delovanju sistema varnosti in zdravja pri delu, vključno s cilji in programi za izboljšanje,
 • da bomo za vsako novo dejavnost vključevali zahteve varnosti in zdravja pri delu,
 • da bomo redno presojali stanje varnosti in zdravja pri delu ter ukrepali v smeri preprečevanja in nenehnih izboljšav,
 • da bomo obveščali sindikat in svet delavcev o varnosti in zdravju pri delu, ob sprejemanju novih internih aktov oz. organizacijskih predpisov pa se bomo z njimi tudi posvetovali,
 • da bomo posodabljali Izjavo o varnosti z oceno tveganja glede na zakonske spremembe in spremembe v delovnih procesih,
 • da bomo nenehno usposabljali in dvigovali zavest vseh sodelavcev in zunanjih partnerjev o pomembnosti varnosti in zdravja pri delu,
 • da bomo spremljali zakonodajo in druge zahteve na vseh področjih, ki so povezana z varnostjo in zdravjem pri delu ter s primernim in pravočasnim ukrepanjem te zahteve uresničevali v praksi,
 • da je politika javni dokument in na voljo vsem zainteresiranim javnostim.

Direktor:
Drago Dervarič, univ.dipl.ekon.