Nevarni in posebni odpadki

Nevarni odpadki so tisti, ki vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi in jih torej ni mogoče odlagati skupaj s komunalnimi oziroma gospodinjskimi odpadki. So težko razgradljivi in povzročajo človeštvu in naravi ogromno škodo.

Nevarni odpadki nastanejo tako pri industrijski, obrtni in kmetijski proizvodnji ter predelavi kot tudi v gospodinjstvih. S posebnimi odpadki se srečujemo tako rekoč vsak dan v delovnem in domačem okolju.

Zaradi okolju nevarnih snovi moramo nevarne odpadke zbirati, odlagati, predelati ali uničiti ločeno od ostalih odpadkov.

Nevarni in posebni odpadki, ki jih je potrebno ločeno zbirati in oddajati za to pooblaščenim podjetjem, so:

 • onesnažena embalaža in embalaža pršil (prazna embalaža barv, lakov, lepil, pesticidov, olj, embalaža z ostanki barv, lakov, lepil, pesticidov, olj…),
 • absorbenti (čopiči, krpe, mešala, lopatice, …),
 • barve, laki, impregnirana sredstva, premazi,
 • odpadna olja (motorna, hidravlična, mazalna olja, ...),
 • razredčila, odpadna topila,
 • odpadna zdravila,
 • baterije, akumulatorji vseh vrst (baterijski vložki, baterijski gumbi, avtomobilski, kamionski, traktorski, akumolatorji),
 • odpadna fitofarmacevtska sredstva (škropiva in druga zaščitna sredstva vseh vrst s področja sadjarstva, vinogradništva, vrtnarstva, poljedelstva),
 • kisline, lugi, belila, čistila, specialna čistila, lepila, kemikalije,
 • živosrebrni termometri in drugi živosrebrni instrumenti,
 • neonska svetila (cevi) in halogenska svetila,
 • odpadna jedilna olja in maščobe

Kaj so nevarni in posebni odpadki?

Nevarni odpadki so odpadki, ki imajo eno ali več lastnosti nevarnih snovi. Zahtevajo še posebej pazljivo ravnanje in poostren nadzor zaradi možnih škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali okolje. Tudi ko nevarne snovi niso več uporabne, moramo poskrbeti, da ne pridejo v stik z okoljem ali ljudmi.

Nevarni odpadki so težko razgradljivi in povzročajo človeštvu in naravi ogromno škodo. Nevarni odpadki nastajajo tako pri industriji, obrtni in kmetijski proizvodnji ter predelavi kot tudi v gospodinjstvih. Z njimi se srečujemo tako rekoč vsak dan v delovnem in domačem okolju.

Pri prepoznavanju nevarnih odpadkov so nam lahko v pomoč simboli, ki jih najdemo na njihovi embalaži (Uredba GHS, velja od 1.12.2010 do 1.6.2015):

Smrtno nevarno/zelo strupeno – izdelki, ki so opremljeni s tem znakom, so zelo nevarni za zdravje in lahko povzročijo celo smrt, če jih zaužijemo ali vdihavamo. Če jih uporabljamo brez ustrezne zaščite, močno poškodujejo kožo.
Smrtno nevarno/zelo strupeno – izdelki, ki so opremljeni s tem znakom, so zelo nevarni za zdravje in lahko povzročijo celo smrt, če jih zaužijemo ali vdihavamo. Če jih uporabljamo brez ustrezne zaščite, močno poškodujejo kožo.
Jedko – izdelek, opremljen s tem znakom, lahko zaradi nepravilne uporabe, povzroči razjede na koži ali hude poškodbe oči.
Jedko – izdelek, opremljen s tem znakom, lahko zaradi nepravilne uporabe, povzroči razjede na koži ali hude poškodbe oči.
Nevarno za okolje – z znakom so opremljeni izdelki, ki vsebujejo kemikalije, ki ogrožajo žive organizme v vodi in na kopnem.
Nevarno za okolje – z znakom so opremljeni izdelki, ki vsebujejo kemikalije, ki ogrožajo žive organizme v vodi in na kopnem.
Vnetljivo – znak opozarja, da izdelek vsebuje kemikalije, ki se, če so blizu toplotnega vira ali določene snovi, hitro vnamejo, oziroma kemikalije, ki v stiku z vodo ali drugo kemikalijo sproščajo pline.
Vnetljivo – znak opozarja, da izdelek vsebuje kemikalije, ki se, če so blizu toplotnega vira ali določene snovi, hitro vnamejo, oziroma kemikalije, ki v stiku z vodo ali drugo kemikalijo sproščajo pline.
 	
Škodljivo, dražljivo – znak opozarja na naslednje nevarnosti, zaradi snovi v izdelku: draži oči, kožo, dihala, če pride v prebavno cev lahko draži ali celo razjede sluznico, ima narkotične učinke.
Škodljivo, dražljivo – znak opozarja na naslednje nevarnosti, zaradi snovi v izdelku: draži oči, kožo, dihala, če pride v prebavno cev lahko draži ali celo razjede sluznico, ima narkotične učinke.
 	
Različni škodljivi vplivi na zdravje – znak opozarja na več različnih nevarnosti za zdravje, ki so povezane z uporabo izdelka, ki vsebuje nevarne kemikalije; na primer: izdelek vsebuje snov, ki je nevarna pri vdihavanju, je mutagena (povzroča dedne spremembe), je rakotvorna, vpliva na reproduktivno sposobnost, povzroča alergije, ipd.
Različni škodljivi vplivi na zdravje – znak opozarja na več različnih nevarnosti za zdravje, ki so povezane z uporabo izdelka, ki vsebuje nevarne kemikalije; na primer: izdelek vsebuje snov, ki je nevarna pri vdihavanju, je mutagena (povzroča dedne spremembe), je rakotvorna, vpliva na reproduktivno sposobnost, povzroča alergije, ipd.
Eksplozivno – znak opozarja, da so v izdelku kemikalije, ki lahko, zaradi udarca ali trenja, eksplodirajo.
Eksplozivno – znak opozarja, da so v izdelku kemikalije, ki lahko, zaradi udarca ali trenja, eksplodirajo.
Oksidativno – fizikalna lastnost izdelka, pripravka ali kemikalije je lahko »oksidativnost«, kar pomeni, da se lahko v stiku s kisikom oziroma zrakom vžge.
Oksidativno – fizikalna lastnost izdelka, pripravka ali kemikalije je lahko »oksidativnost«, kar pomeni, da se lahko v stiku s kisikom oziroma zrakom vžge.


Vsak odpadek, ki ima eno ali več tovrstnih oznak na embalaži, je potrebno uvrstiti med nevarne odpadke in jih oddati v predelavo ali uničenje.

Nasveti za ravnanje s tovrstnimi odpadki:

 • nevarne odpadke hranimo v originalnih embalaži, na suhem, varnem in otrokom nedostopnem mestu,
 • nevarni odpadki se med seboj ne smejo mešati, saj lahko pride do nepredvidene reakcije med različnimi snovmi,
 • nevarnih odpadkov nikoli ne odstranjujemo ali uničujemo na kakršenkoli drugačen način, kot le v organiziranih akcijah.

Naše podjetje nudi svojim strankam svetovanje ter kakovostno ravnanje z nevarnimi in posebnimi odpadki (zbiranje, prevzem, odvoz, predaja v nadaljnjo predelavo ali uničenje), saj kot registrirani zbiralec, posrednik in prevoznik tovrstnih odpadkov delujemo na tem področju že od leta 1994 za gospodinjstva oz. od leta 1996 za industrijo.

Zbiranje nevarnih in posebnih odpadkov

Gospodinjstva

Občani lahko svoje lastne nevarne in posebne odpadke nekaj mesecev skladiščijo doma, ne da bi jim to predstavljalo posebno nevarnost, saj ne gre za velike količine.

Prepustite jih lahko:

Specialno vozilo z mobilno zbiralno postajo prevzame tovrstne odpadke po vnaprej določenem urniku na dogovorjenem mestu. Naši strokovnjaki razvrstijo odpadke glede na njihove lastnosti, da bi preprečili nepredvidene reakcije med različnimi snovmi. Zbrane odpadke najprej na primeren način začasno skladiščimo in nato prepeljemo v nadaljnjo predelavo ali uničenje.

Nevarni in posebni odpadki, ki jih je potrebno ločeno zbirati in oddajati za to pooblaščenim podjetjem, so:

 • onesnažena embalaža in embalaža pršil (prazna embalaža barv, lakov, lepil, pesticidov, olj, embalaža z ostanki barv, lakov, lepil, pesticidov, olj…),
 • absorbenti (čopiči, krpe, mešala, lopatice, …),
 • barve, laki, impregnirana sredstva, premazi,
 • odpadna olja (motorna, hidravlična, mazalna olja, ...),
 • razredčila, odpadna topila,
 • odpadna zdravila,
 • baterije, akumulatorji vseh vrst (baterijski vložki, baterijski gumbi, avtomobilski, kamionski, traktorski, akumolatorji),
 • odpadna fitofarmacevtska sredstva (škropiva in druga zaščitna sredstva vseh vrst s področja sadjarstva, vinogradništva, vrtnarstva, poljedelstva),
 • kisline, lugi, belila, čistila, specialna čistila, lepila, kemikalije,
 • živosrebrni termometri in drugi živosrebrni instrumenti,
 • neonska svetila (cevi) in halogenska svetila,
 • odpadna jedilna olja in maščobe

Opozorilo: Baterije in stara zdravila prinesite ločeno od ostalih nevarnih in posebnih odpadkov. Tekočine prinesite le v zaprtih posodah.

Za vse dodatne informacije glede ravnanja s tovrstnimi odpadki pokličite na telefonsko številko 02 526 84 57 ali 02 526 84 56.

Industrija in obrt

Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo se je poenotila zakonodaja s področja varstva okolja, v kateri je opredeljeno tudi ravnanje z nevarnimi in posebnimi odpadki. Vsako malo, srednje in veliko podjetje, ki se ukvarja s specifično dejavnostjo, kjer nastajajo odpadki, katerih shranjevanje v okolju lahko le-temu škoduje, mora poskrbeti za ustrezno ravnanje z njimi.

Naše podjetje nudi svojim kupcem ravnanje z nevarnimi in posebnimi odpadki (zbiranje, prevzem, odvoz, predaja v nadaljnjo predelavo ali uničenje) ter svetovanje na področju ločenega zbiranja in začasnega skladiščenja le-teh. V podjetju skrbimo za izpopolnjevanje vseh določil zakonodaje. Za kakovost naših storitev jamčimo s prejetimi certifikati, ki našim kupcem zagotavljajo varnost na področju zakonskega urejanja ravnanja z nevarnimi in posebnimi odpadki.

V podjetju Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. imamo specialna vozila in opremo za zbiranje in odvoz nevarnih in posebnih odpadkov. Imamo tudi začasno skladišče teh odpadkov. Odvoz nevarnih in posebnih odpadkov vršimo na območju celotne Slovenije. Naročanje poteka na odpoklic, na osnovi sklenjene pogodbe ali izdane naročilnice.

Vrste nevarnih in posebnih odpadkov glede na industrijske in obrtne dejavnosti:

 • avtoservisi, avtomehanične, avtoličarske, avtokleparske delavnice, vetrobranska stekla in odbijači (barve, laki, embalaža, onesnažena s preostanki barv in lakov, čopiči, krpe, mešala, lopatice, ostanki, onesnaženi z oljem (oljni filtri, veziva itd.), odpadna olja, razredčila, topila, baterije, akumulatorji, čiščenje lovilcev olj, ...)
 • čistilne naprave (mulji iz čistilnih naprav, ostanki na grabljah in sitih, odpadki iz peskolovov, ...)
 • čistilni servisi (kisline, lugi, čistila, specialna čistila, ...)
 • fotografi (fotokemikalije, tonerji, ...)
 • frizerski saloni (barve, laki, embalaža pršil, aditivi, čistila, ...)
 • industrijsko - proizvodni obrati (celovite rešitve; vse vrste odpadkov, ...)
 • kemične čistilnice (mulji, odpadne vode, pralna sredstva, mehčalci, kisline, lugi, belila, čistila, specialna čistila, ...)
 • krovci (azbestne kritine, ...)
 • lekarne (infektivni in neinfektivni odpadki iz zdravstva, ...)
 • mizarstva (barve, laki, razredčila, topila, impregnirana sredstva, premazi, embalaža, onesnažena s preostanki barv in lakov, čopiči, krpe, lopatice, mešala, ...)
 • očesne ambulante (neinfektivni odpadki, čistila, neonska svetila, ...)
 • parketarstva (lepila, barve, laki, impregnirana sredstva, razredčila, topila, premazi, embalaža, onesnažena s preostanki barv in lakov, čopiči, krpe, ...)
 • prehrambni obrati (organski kuhinjski odpadki, odpadno jedilno olje in masti, čiščenje lovilcev olj in masti, ...)
 • računalniške trgovine in servisi (tonerji, električna in elektronska oprema, ...)
 • servisi električnih in elektronskih naprav (električna in elektronska oprema, ...)
 • servisi klimatskih naprav (naprave, ki vsebujejo plin, ...)
 • sobopleskarstva (barve, aditivi, onesnažena embalaža z barvami, čopiči, mešala, ...)
 • tekstilna industrija (odpadni tekstil, ...)
 • tiskarne in grafične delavnice (barve, tonerji, embalaža pršil, laki, premazna sredstva, z barvami onesnažene krpe, ...)
 • trgovine z barvami in laki (barve, laki, impregnirana sredstva, ...)
 • usnjarstva (sredstva za obdelavo in vzdrževanje usnja, ostanki tekstila in usnja, ...)
 • veterinarske ambulante (infektivni odpadki, čistila, neonska svetila, ...)
 • zdravstveni domovi, bolnišnice, ambulante (infektivni in neinfektivni odpadki, kemikalije iz zdravila, čistila, neonska svetila, ...)
 • zobotehnične ambulante (infektivni in neinfektivni odpadki, čistila, neonska svetila, ...)

Seznam odpadkov po številkah za katere imamo dovoljenje za zbiranje.

Za cene in vse dodatne informacije s področja svetovanja in ravnanja z nevarnimi in posebnimi odpadki iz industrije in obrti pokličite na T: 02 526 84 56 ali nas obiščite na sedežu podjetja, Noršinska 12, Murska Sobota ali pa nam pošljite e-sporočilo na simon.stanko@subermacher-komunala.si.

Akcija zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev

Občina Beltinci
Občina Cankova
Občina Črenšovci
Občina Dobrovnik/Dobronak
Občina Gornji Petrovci
Občina Grad
Občina Hodoš
Občina Kobilje
Občina Kuzma
Občina Moravske Toplice
Mestna občina Murska Sobota
Občina Odranci
Občina Puconci
Občina Rogašovci
Občina Šalovci
Občina Tišina
Občina Turnišče

Odpadno arhivsko in dokumentarno gradivo

Je vaš arhiv poln in bi radi dokumentacijo, ki je več ni potrebno hraniti, uničili? Pravni predpisi vas zavezujejo k varnemu uničenju osebnih podatkov. Pa ne gre samo za izpolnjevanje zakonskih določil, ampak s tem dokazujete svojim poslovnim partnerjem, da ste vredni njihovega zaupanja.

Podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. poskrbi zbiranje, prevoz in varno uničenje arhivskih podatkov in zaupne dokumentacije hranjene na različnih podatkovnih nosilcih, npr. na papirju, zgoščenkah, kasetah, disketah, trdem disku, mikrofilmih ipd. Gre za gradivo, ki vsebuje zaupne podatke (npr. imena in priimki, rojstni datumi poslovne skrivnosti ipd.) in ga imetniki želijo uničiti, ker mu je potekla veljavnost oz. dokazna vrednost ali pa ga želijo uničiti iz drugih razlogov. V skladu z zakonskimi zahtevami poskrbimo, da je arhivsko in dokumentarno gradivo uničeno komisijsko, za kar imetnikom tega gradiva izdamo ustrezno potrdilo, lahko pa so pri komisijskem uničevanju  prisotni tudi imetniki.

Imetnikov arhivskega in dokumentarnega gradiva nudimo:

 • dostavo in odvoz zbranega arhivskega in dokumentarnega gradiva v ustreznih zabojnikih ob dogovorjenem terminu,
 • uničenje v skladu z zakonskimi predpisi, ki urejajo varovanje osebnih podatkov,
 • izdajo lastne izjave o uničenju dokumentov,
 • uničenje različnih podatkovnih nosilcev.

Za dodatne informacije s področja ravnanja z odpadno arhivsko dokumentacijo nas lahko pokličete na telefonsko številko 02 526 84 50 ali nam pišete na elektronski naslov info@saubermacher-komunala.si.

Ravnanje z odpadnimi zdravili

Odpadna zdravila so tista, ki jih več ne uporabljamo. Lahko so takšna, da jim je potekel rok uporabe, lahko pa jim rok uporabnosti še ni potekel. Odpadna zdravila so posebni odpadki in jih nikakor ni dovoljeno odlagati med mešane komunalne odpadke ali jih splakovati skozi straniščno školjko v kanalizacijo.

Z napačnim ravnanjem omogočamo zdravilom vstop v okolje, kar ima lahko neželene posledice tako za okolje kot tudi za ljudi. Zdravila so namreč sestavljena iz kemikalij in kemijskih spojin, katerih namen je uničevanje določenih mikroorganizmov (npr. virusi, bacili). Nenadzorovano in nepravilno ravnanje lahko tako prizadene naš ekosistem.

Podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. zbira odpadna zdravila na osnovi gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.

Občani oz. imetniki odpadnih zdravil lahko ta odpadek prepustijo na naslednjih mestih:

 • v lekarnah,
 • v zbirnih centrih za odpadke,
 • na akcijah zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov.

Imetniki odpadnih zdravil morajo ob prepustitvi tega odpadka upoštevati napotek, da morajo biti zdravila, ki so v trdnem stanju (npr. tablete, kapsule) zaprta v originalni, nepoškodovani in neonesnaženi stični ovojnini (tablica), brez kartonske škatlice. Tekoča zdravila in praškasta zdravila morajo biti v originalni zaprti embalaži.

Za dodatne informacije s področja ravnanja z odpadnimi zdravi nas lahko pokličete na telefonsko številko 02 526 84 56 ali nam pišete na elektronski naslov info@saubermacher-komunala.si.