Celovito obvladovanje kakovosti

Skrb za varovanje okolja izhaja že iz poslanstva našega podjetja, ki je Ustvarjamo zdravo okolje in poleg ustvarjanja zdravega okolja za bivanje - čista narava, vključuje tudi ustvarjanje zdravega okolja za zaposlene in ostale deležnike (kupce, dobavitelje, lastnike, ožjo in širšo družbeno skupnost). Osnovno izhodišče pri delovanju našega podjetja je torej osredotočenost na stranke, zaposlene, okolje in družbeno skupnost ter lastnike.

Navedeno smo definirali v politiki ravnanja z okoljem, ki ji sledimo vsi zaposleni in je:

 • sodelovanje v aktivnostih za zmanjševanje nastajanja odpadkov na izvoru, kar se odraža v naših aktivnostih osveščanja in pri dvigovanju ekološke zavesti pri občanih, v vzgojno-izobraževalnih zavodih in društvih, ki si prizadevajo za ohranitev čistega okolja, ter v vključevanju v krožno gospodarstvo z ustrezno pozornostjo do življenjskega cikla izdelkov,
 • sodelovanje pri zagotavljanju ponovne uporabe nastalih odpadkov,
 • izvajanje predpisanih ukrepov za zagotavljanje varovanja okolja pri izvajanju dejavnosti,
 • stalna skrb za preprečevanje okoljskih nesreč in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,
 • nenehno izboljševanje in razvijanje obstoječih in novih postopkov ter storitev v pogledu varovanja okolja,
 • gospodarno ravnanje z vozili, vključujoč optimalno porabo goriva,
 • spoštovanje veljavne okoljske zakonodaje in predpisov,
 • učinkovita uporaba energije in izkoriščanje naravnih virov (npr. sončna elektrarna na strehi upravne zgradbe in skladiščne hale, toplotna črpalka voda-voda za ogrevanje in hlajenje...),
 • identificiranje in spremljanje morebitnih škodljivih vplivov na okolje, ki so posledica izvajanja storitev,
 • sodelovanje z dobavitelji, prevzemniki odpadkov, odjemlaci in zainteresirano javnostjo v zvezi z okoljskimi vprašanji,
 • sistematično preverjanje realizacije zadanih ciljev na področju okolja in prepoznavanje pomembnih okoljskih vidikov ter pravočasno odpravljanje odstopanj,
 • nenehna skrb za izboljševanje sistema ravnanja z okoljem
 • dostopnost naše politike ravnanja z okoljem vsem zainteresiranim javnostim.

Varovanje okolja izhaja že iz osnovne dejavnosti podjetja, ki je »zbiranje odpadkov« in pomeni ponuditi odjemlacem na območju domače regije ter pri določenih vrstah odpadkov v celotni Sloveniji storitve, s katerimi se zagotavlja upoštevanje prednostnega vrstnega reda hierarhije ravnanja z odpadki:

 • preprečevanje,
 • priprava za ponovno uporabo,
 • recikliranje,
 • drugi postopki predelave (npr. energetska predelava) in
 • odstranjevanje odpadkov.

To lahko ponazorimo z naslednjo shemo:

Preprečevanje

S pomočjo medijev (TV, radio, časopis), brošur, nalepk, raznih projektov, akcij, natečajev (npr. Odpadno je uporabno) in dogodkov (npr. sodelovanje pri Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov) si prizadevamo vzgajati in osveščati ljudi, zlasti otroke in mladino, da bi v kar največji meri preprečevali nastajanje odpadkov oziroma s premišljenimi nakupi ter gospodarnim ravnanjem z odpadki njihovo količino znižali na minimum.

Ponovna uporaba

Z ločenim zbiranjem odpadkov prispevamo k temu, da se odpadki plasirajo v ponovno uporabo (npr. RE-USE tekstila).

Reciklaža, kompostiranje

Ločeno zbrane odpadke kot so papir, steklo, električna in elektronska oprema predajamo v nadaljnjo predelavo in na ta način pridobimo iz njih sekundarne surovine. Ločeno zbrane biološke odpadke pa predamo na kompostiranje in iz njih nastane kompost, ki ga lahko ponovno uporabimo.

Energija iz odpadkov

Evropska okoljska zakonodaja in zakonodaja na področju celostnega obvladovanja odpadkov podpirata uporabo odpadkov v energetske namene. V EU danes deluje že več kot 400 objektov izrabe energije iz odpadkov, v izgradnji in načrtovanju so še novi.

Odlaganje

Preostanek mešanih komunalnih odpadkov predajamo v odstranitev izvajalcu gospodarske javne službe obdelave in odlaganja odpadkov. Le-ta pred odlaganjem izvrši še obdelavo in izloči uporabne materiale. Na ta način se dalj časa ohrani dragocen odlagalni prostor, industriji pa se vrnejo sekundarne surovine.


Direktor:
Drago Dervarič, univ.dipl.ekon.