Projekt "Za življenja vredno telo"

Projekt »Za življenja vredno telo« se je v podjetju Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. rodil že v začetku leta 2010 in je bil plod direktorjeve ideje, ki je želel zaposlene spodbuditi k temu, da bi se v svojem prostem času ukvarjali s športom oziroma rekreacijo. Ker smo ljudje že po naravi taki, da nas je včasih potrebno s čim motivirati, da se nečesa sploh lotimo, smo v podjetju razpisali ta projekt, ki smo ga v skladu s sloganom podjetij Saubermacher, ki je »Za življenja vredno okolje« poimenovali kar »Za življenja vredno telo«. Projekt je prvo leto potekal v manjšem obsegu in sicer tako, da so si zaposleni, ki so se odločili za sodelovanje, izbrali cilj v okviru kolesarjenja ali teka, ki naj bi ga dosegli. Ker je projekt naletel na dober odziv pri zaposlenih že takrat, smo se odločili, da bomo z njim nadaljevali. V letu 2011, ko je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije objavil Javni razpis za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2011 in 2012, pa smo ugotovili, da je tudi naš projekt eden izmed takih in odločili smo se za prijavo na razpis. To nam je dalo še več elana, kajti ugotovili smo, da delamo to, kar drugi iščejo oziroma da delamo v pravi smeri. Projekt smo tako še nadgradili in bili pri prijavi na razpis uspešni, kar nam je omogočilo, da smo ga v razširjeni obliki tudi peljali naprej oziroma izvajali v lanskem in letošnjem letu. Da bi tisti, ki projekta ne poznate, vedeli, kaj sploh je, povzemamo v nadaljevanju podrobno vsebinsko predstavitev projekta kot smo jo podali ob prijavi na javni razpis. Skozi prebiranje pričujoče posebne izdaje internega glasila pa boste lahko sami presodili, ali smo načrtovano tudi realizirali in ocenili uspešnost projekta.

1. Identifikacija izziva in izhodišče projekta

»Zdrav duh v zdravem telesu« je vsem že od nekdaj znan rek. V podjetju Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. se tega dobro zavedamo. Ravno tako se zavedamo, da je za obvladovanje izzivov, ki jih pred nas postavlja naše vsakodnevno delo, potrebno biti v dobri psihofizični kondiciji. Na ta način se bomo lažje in uspešneje odzivali na vsakodnevne izzive, pri delu bomo bolj zadovoljni, ravno tako bodo bolj zadovoljne tudi naše stranke in zaposleni, fluktuacije zaposlenih ne bo, odsotnost z dela pa bo minimalna.

2. Povezanost z evropskimi cilji in politikami

Vplivi delovanja projekta bodo vidni predvsem na naslednjih področjih:

  • podpiral bo zdrav način življenja zaposlenih
  • prispeval bo k zaščiti in ohranitvi zdravja zaposlenih
  • prispeval bo k izboljšanju zdravstvenega stanja zaposlenih
  • prispeval bo k visoki ravni kakovosti življenja zaposlenih
  • prispeval bo k izboljšanju produktivnosti zaposlenih
  • prispeval bo k zmanjšanju odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov
  • s spreminjanjem navad in mišljenja bo prispeval k doseganju osebnostnega trajnostnega razvoja
  • prispeval bo k dvigu samozavesti zaposlenih

3. Predlagana rešitev – namen projekta

3.1. rešiti problematiko odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov
3.2. prispevati k zaščiti in ohranitvi zdravja zaposlenih
3.3. spodbujati gibanje in pridobivanje psihofizične kondicije
3.4. prispevati k visoki ravni kakovosti življenja zaposlenih
3.5. prispevati k izboljšanju produktivnosti zaposlenih
3.6. prispevati k zmanjšanju odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov
3.7. zaposlene poučiti o zdravem načinu življenja in o dejavnikih, ki so pomembni za ohranjanje zdravja
3.8. s spreminjanjem navad in mišljenja prispevati k doseganju osebnostnega trajnostnega razvoja
3.9. dvigniti raven samozavesti zaposlenih
3.10. širiti filozofijo zdravega duha v zdravem telesu v širše lokalno okolje

4. Predlagana rešitev – opis projekta

Projekt predvideva, da si bodo vsi zaposleni, ki se bodo prijavili za sodelovanje v projektu, prizadevali za dosego cilja, ki si ga bodo, izmed razpisanih, sami izbrali. Vsak prijavljeni si bo na prijavni obrazec lastnoročno zapisal oz. označil izbrani cilj, ki ga bo poskušal doseči v posameznem letu (v letu 2011 posebej in v letu 2012 posebej). Nagrada za dosego cilja bo osebno zadovoljstvo vsakega posameznika in pa posledično tudi boljša psihofizična kondicija. Vsak prijavljeni, ki bo dokazal, da je dosegel vsaj enega od ciljev, bo na koncu leta na zaključku za zaposlene prejel pisno priznanje. Možne so tudi praktične nagrade. Poleg športne aktivnosti pa projekt za krepitev zdravja, dosego zdravega načina življenja in promocije zdravja na delovnem mestu vključuje predavanja, t.i. »Šolo zdravega načina življenja«, ki je mišljena kot sklop predavanj različnih strokovnjakov (zdravnikov, strokovnjakov za zdravo prehrano, fizioterapevtov, strokovnjakov za trening...) in organiziranje dogodkov na to temo (npr. izvedba športnega dne za zaposlene, izvedba testa vzdržljivosti, terapevtska telovadba…).

Razpisani so naslednji cilji:

4.1. Kolesarjenje:
4.1.1. vsaj enkrat prepeljana 100 km razdalja
4.1.2. vsaj dvakrat prepeljana 60 km razdalja
4.1.3. vsaj trikrat prepeljana 45 km razdalja
4.1.4. vsaj  štirikrat prepeljana 25 km razdalja

4.2. Tek
4.2.1. vsaj en mali maraton (21 km)
4.2.2. vsaj dva teka nad 12 km
4.2.3. vsaj trije teki nad 8 km
4.2.4. vsaj pet tekov nad 5 km

4.3. Hoja
4.3.1. vsaj enkrat prehojena razdalja 12 km
4.3.2. vsaj dvakrat prehojena razdalja 8 km
4.3.3. vsaj trikrat prehojena razdalja 5 km
4.3.4. vsaj petkrat prehojena razdalja 3 km

Cilj je možno doseči s sodelovanjem na rekreativnih kolesarskih/tekaških maratonih ali pohodih ali v okviru samostojno organiziranega kolesarjenja, teka ali hoje. Dosego cilja ali podciljev morata verificirati (=potrditi) vsaj dve osebi, kar storita s podpisom na prijavnem obrazcu posameznika. Lahko pa se dosežek dokazuje oziroma potrdi tudi na drug ustrezen način.

V znak podpore bo podjetje organiziralo tematska izobraževanja o zdravi prehrani, tehnikah teka, hoje, kolesarske vadbe, vadbe z upoštevanjem srčnega utripa ipd. Vsakemu prijavljenemu bo zagotovljena strokovna pomoč in podpora s strani zdravniške stroke.

Po koncu razpisnega roka bo med sodelujočimi izvedena krajša anketa, s katero bomo ugotavljali uspešnost projekta oziroma zadovoljstvo sodelujočih.

Pogoji za sodelovanje:

  • sklenjeno delovno razmerje v podjetju Saubermacher-Komunala
  • pisna prijava oziroma izpolnjen prijavni obrazec

5. Splošni cilji projekta

5.1. motiviranje zaposlenih za zdrav način življenja;
5.2. osveščanje zaposlenih glede zdravega načina življenja;
5.3. dvigovanje produktivnost zaposlenih;
5.4. dviganje kakovosti življenja;
5.5. širjenje filozofije zdravega duha v zdravem telesu v širšem lokalnem okolju.

6. Specifični cilji projekta

6.1. vključiti v projekt v letu 2011 vsaj 20 % zaposlenih, v letu 2012 pa 30% zaposlenih
6.2. zmanjšati delež ur zaradi bolniških izostankov za 10% v 2011 in za 12% v 2012 v primerjavi z letom 2010
6.3. izvesti »Šolo zdravega načina življenja«
6.4. motivirati zaposlene, da se sami organizirajo in izvedejo vsaj eno skupno vadbo v posamezni kategoriji
6.5. organizirati vsaj en športni dan za zaposlene vsako leto
6.6. dvigniti kakovost življenja
6.7. dvigniti samozavest zaposlenih
6.8. izdelati analizo stanja in primerjalno analizo pred in po končanem projektu
6.9. o izvedbi samega projekta in dosežkih projekta seznaniti širšo javnost ter druge organizacije v okolju s pomočjo medijev (oddaje oziroma prispevki na lokalnih radijskih in televizijskih postajah ter objava člankov v lokalnih časopisih in na spletni strani podjetja, mednarodnem glasilu koncerna Saubermacher ) ter v okviru priloge internega glasila podjetja predstaviti projekt, dosežene rezultate zaposlenih, izpolnitev ciljev ter mnenja sodelujočih o samem projektu. V vseh opisanih načinih komuniciranja z javnostjo bomo kot sofinancerja pri izvedbi projekta navajali tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (omemba v prispevkih v medijih, navedba v časopisnih člankih, logotip v prilogi internega glasila, navajanje na listah prisotnosti ob izvedbi »Šole zdravega načina življenja« in v gradivu posameznih predavanj, objava logotipa ob predstavitvi na spletni strani, na pisnem priznanju zaposlenim, ki bodo sodelovali v projektu).

7. Pričakovani rezultati projekta

a. učinkovito izvedeno projektno vodenje in nadzor
b. izvedena analiza stanja (in primerjalna analiza...)
c. izdelana projektna naloga (projektni načrt, poslovni načrt, načrt komuniciranja z javnostjo)
d. uspešna nabava potrebnih virov
e. uspešna izvedba projekta
f. postavljena informacija na spletni strani
g. izdana priloga internega glasila s podrobnejšo predstavitvijo rezultatov projekta
h. objava prispevkov o projektu v lokalnih medijih (radio, televizija, časopisi)

Uspešnost izvedenega projekta merimo vsako leto posebej in sicer na različne načine. Tako vodimo evidenco prijavljenih in doseženih ciljev posameznikov po razpisanih ciljih – tako imenovani semafor doseganja zastavljenih ciljev, iz katerega je razvidno, kateri cilj si je posameznik zastavil (npr. vsaj trikrat prepeljana razdalja 45 km pri kolesarjenju) in kdaj ter na kakšne načine ga je izpolnil (navedba prevoženih razdalj po datumih in vsebini – kje oziroma kam se je peljal). Planirano in doseženo ob koncu roka za dosego ciljev vsako leto primerjamo in izračunamo delež posameznikov, ki so zastavljene cilje dosegli oziroma presegli. Spremljamo ali smo dosegli planiran odstotek vključenosti zaposlenih, ki smo si ga zastavili. V okviru izvedene Šole zdravega načina življenja bomo spremljali ali so bile realizirane vse v programu predvidene vsebine in kakšna je bila prisotnost zaposlenih po posameznih aktivnostih (vodenje list prisotnosti in vsebin). Ob koncu leta 2011 in 2012 bomo izračunali delež bolniških izostankov glede na leto 2010 in ugotovili ali smo dosegli v projektu zastavljene cilje zmanjšanja bolniških izostankov. Uspešnost projekta bo možno oceniti tudi na osnovi izvedenega obsega drugih aktivnosti kot je število t.i. športnih dni oziroma drugih načinov organizirane skupinske vadbe zaposlenih. Izdelana bo analiza stanja na osnovi podatkov pred in po dokončanju projekta ter zbrana mnenja in odzivi zaposlenih, čemur bodo seveda sledili tudi ustrezni korektivni ukrepi za izboljšanje stanja.

Projekt Za življenja vredno telo je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2011 in 2012 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

SMETARSKE NOVINE, izredna številka - projekt "Za življenja vredno telo", oktober 2012 (.pdf)

NAZAJ