Operacija zbiranje odpadnega jedilnega olja in tekstila (ZOJOT) – LAS PDL 2020

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Tematsko področje
Varstvo okolja in ohranjanje narave.

Cilj po SLR
Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov – endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj naravnega okolja.

Ukrep
Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter v dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja.

Opis operacije

Učinkovito ravnanje z odpadki, ki zajema zbiranje, predelava in odstranjevanje le-teh, bistveno prispeva k učinkoviti rabi virov. Operacija »ZOJOT«, bo preko projektnih aktivnosti in predstavitve rešitev ponovne uporabe ter zmanjšanja količine odpadkov v okolju ter preko aktivnosti za predelavo in uporabo odpadnega jedilnega olja in odpadnega tekstila doprinesla k varovanju okolja, varovanju naravnih resursov ter povečala trajnostno rabo v upravičenih naseljih LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Obravnavano območje razpolaga s posameznimi resursi, na katere se stalno pozablja, zato smo se osredotočili na odpadke in potenciale ustreznega zbiranja odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev in potenciale zbiranja, predelave in ponovne uporabe odpadnega tekstila v nove uporabne izdelke.

Še vedno se veliko odpadkov namreč znajde v naravi, nepravilno odloženi oziroma se pomešajo in s tem niso primerni za nadaljnjo obdelavo. Da bi zmanjšali količino odpadkov v upravičenih naseljih bomo skozi inovativno partnerstvo vlagali v razvoj in izvedbo dejavnosti ozaveščanja prebivalcev glede ustreznega odlaganja in sortiranja odpadkov, zmanjševanja onesnaževanja okolja in razvoja bodoče družbe brez odpadkov ZERO WASTE. To bomo dosegli z vlaganjem v manjšo okoljsko opremo, z vzpostavitvijo trajnostnega modela, ki vključuje podjetniški, nevladni (socialni) in javni sektor ter dejavnosti, ki ponujajo rešitve prebivalcem na terenu v okolju kjer odpadki nastajajo. Pripravljen poslovni model energetske kooperative, ki bo lahko služil kot izhodišče kreiranje zadruge v prihodnosti, ki bo usmerjen v okoljsko sprejemljivi model odstranitve odpadnega olja iz gospodinjstev, katerega je potrebno ustrezno zbirati in tudi energetsko izrabiti v lokalnem okolju po principu, ki bo ustvaril najnižje CO2 emisije skozi proces.

Namen operacije

Glavni namen operacije je povezovanje in ozaveščanje lokalnih skupnosti / občin območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v skrbi za trajnostne rešitve problematike odpadnega jedilnega olja in odpadnega tekstila. Namen operacije je hkrati skozi aktivnosti ponovne uporabe zmanjšati količino odpadkov v okolju in preko zbiranja odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev in odpadnega tekstila ter predelave le-tega zmanjšati onesnaževanja okolja ter s tem doprinesti k varovanju okolja, varovanju naravnih resursov ter povečati trajnostno rabo naravnih resursov na obravnavanem območju.

Cilji operacije

Na podlagi paradigme Zero waste (brez odpadka) je osnovni cilj operacije zagotavljanje trajnostnega načine uporabe materialov ter spodbujanje njihovega recikliranja in ponovne uporabe. Cilji operacije so tako naslednji:

 • Zmanjšati količino odpadnega tekstila v mešanih komunalnih odpadkih za 45 %;
 • Zmanjšati količino odpadnega olja iz gospodinjstva kot odpadek v naravi za 40 %;
 • Vzpostavitev inovativnega partnerstva;
 • Izvedba delavnice ponovne uporabe iz odpadnega tekstila za ranljive ciljne skupine;
 • Priprava koncepta modela energetske kooperative;
 • Ozaveščanje ranljivih ciljnih skupin o pomenu zmanjševanja obremenjevanja okolja in možnostih ponovne uporabe (izvedba informativno-animacijskega usposabljanja/oddaje);
 • Nabava okoljske opreme za ločeno zbiranje odpadkov.

Rešitve, ki jih podajamo v operaciji bodo v uporabi trajno in so namenjeni h dolgoročnemu cilju razvoja območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020, kot območja zero waste.

Rezultati operacije

 • Postavljeni ulični zbiralniki za zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev v naseljih LAS Pri dobrih ljudeh 2020 (nabava in postavitev 7 uličnih zbiralnikov),
 • Nabava 1.500 posodic za zbiranje odpadnih jedilnih olj,
 • Priprava koncepta poslovnega modela energetske kooperative,
 • Postavljeni ulični zbiralniki za zbiranje odpadnega tekstila v naseljih LAS Pri dobrih ljudeh 2020 (nabava in postavitev 11 uličnih zbiralnikov)

Projektni partnerji

Obdobje izvajanja operacije

01.07.2022 – 28.09.2023

Finančni načrt operacije

Skupna vrednost celotne operacije (z DDV, EUR): 73.647,76 €
Upravičeni stroški operacije (EUR): 65.231,00 €
Znesek sofinanciranja (EUR) 80 %: 52.184,80 €

Kontakt

Darja Čerpnjak Horvat, info@las-pdl.si, 02 538 16 63
Simon Stanko, simon.stanko@saubermacher-komunala.si, 02 526 84 56

Povezave