Nov standard ravnanja z odpadki in sprememba obračuna storitev zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Tišina

S 1. 11. 2019 bo v občini Tišina začel veljati nov standard ravnanja z odpadki (.pdf), ki prinaša nekaj novosti, predstavljenih v nadaljevanju:

 • Zbiranje papirja v posameznem gospodinjstvu z 240 l zabojnikom (zelen zabojnik z rdečim pokrovom) v vseh naseljih. Storitev je že vključena v mesečno ceno zbiranja odpadkov in vam ne povzroča dodatnih stroškov. Zabojnik za papir lahko prevzamete na sedežu našega podjetja, na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti, znotraj delovnega časa. Papir bomo do konca letošnjega leta zbirali v naslednjih terminih: 20. 11. 2019, 18. 12. 2019
 • Ločeno zbiranje bioloških odpadkov z rjavim zabojnikom velikosti 80, 120 ali 240 l. Storitev se zaračuna v skladu s potrjenimi cenami. Še naprej pa lahko biološke odpadke kompostirate na domačem kompostniku. Odvoz bioloških odpadkov bo v poletnih mesecih (od aprila do konca oktobra) enkrat tedensko, v zimskih mesecih (od novembra do konca marca) pa enkrat na štirinajst dni (41 odvozov letno). Urnik zbiranja bioloških odpadkov v mesecu novembru in decembru 2019 v vseh naseljih občine Tišina je sledeč: 12. 11. 2019, 26. 11. 2019, 10. 12. 2019, 24. 12. 2019
 • Na zbirnih mestih bodo odslej naprej le zabojniki za zbiranje stekla in steklene embalaže z odprtino za steklenice, tako da v njih ne bo možno odlagati odpadkov, ki tja ne sodijo. Zabojnike za steklo bomo praznili enkrat na štirinajst dni. Zabojniki za zbiranje papirja in mešane embalaže bodo z zbirnih mest umaknjeni. Vsa gospodinjstva, vključena v organiziran odvoz komunalnih odpadkov, lahko ločeno zbrane frakcije tudi v prihodnje oddate v Zbirnem centru za ločeno zbiranje frakcij na Petanjcih, ki bo od 1.11.2019 odprt v naslednjih terminih: torek: 8.00 – 10.00, petek: 14.30 – 16.30, vsako 1. in 3. soboto v mesecu: 9.00 – 11.00.
  Novost je torej ta, da bo zbirni center odprt dve soboti v mesecu.
 • Nevarne in posebne odpadke iz gospodinjstev bomo tudi v prihodnje zbirali dvakrat letno – spomladi in jeseni s premično zbiralnico na vnaprej določenih lokacijah. Termine teh akcij v naslednjem letu boste našli na urnikih odvozov za leto 2020, o njih pa boste obveščeni tudi na krajevno običajen način. Do oddaje tovrstne odpadke hranite v originalni embalaži, na suhem, varnem in otrokom nedostopnem mestu.
 • Kosovne odpadke iz gospodinjstev boste lahko oddali enkrat letno, predvidoma jeseni, ob akciji zbiranja kosovnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat (klasična akcija). Vse leto pa lahko kosovne odpadke oddate sproti v zbirnem centru na Petanjcih.

Z uveljavitvijo novega standarda ravnanja z odpadki začnejo veljati tudi nove cene zbiranja komunalnih (0,10627 EUR/kg + DDV) in bioloških odpadkov (0,10855 EUR/kg + DDV) ter nov način obračuna, kjer sledimo načelu »povzročitelj plača«, ki je vtkano v evropsko in slovensko okoljsko zakonodajo. To pomeni, da so v novo ceno zbiranja komunalnih odpadkov vključene tudi storitve, ki jih je doslej namesto občanov plačevala občina neposredno iz občinskega proračuna (zbiranje mešane embalaže po sistemu rumene vreče, ravnanje z ločenimi frakcijami v zbirnem centru Petanjci, odvoz kosovnih odpadkov ter zbiranje nevarnih odpadkov s pomočjo premične zbiralnice). V dosedanjo mesečno ceno zbiranja odpadkov za občane je bil namreč vključen le zabojnik za mešane komunalne odpadke in zbiranje ločenih frakcij na ekoloških otokih enkrat na štiri tedne.

Obračun storitev zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov se bo vršil v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS št. 87/2012, 109/2012 in 76/2017 ), ki določa metodologijo za oblikovanje cen in način obračuna za uporabnike na računih. V skladu s to metodologijo in z novim standardom ravnanja z odpadki v vaši občini tako z mesecem novembrom prehajamo na nov način obračuna zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, to je obračun na kg opravljene storitve.

To pomeni, da vam bodo v posameznem mesecu zaračunani različni zneski za zbiranje odpadkov in sicer na osnovi dejansko zbranih komunalnih odpadkov v posameznem mesecu v vaši občini. Ker zbrane količine vseh komunalnih odpadkov nihajo, bo med meseci različna zaračunana količina v kg in s tem tudi zneski na računih. Mesečno se bodo na računih torej spreminjali tudi zneski za zbiranje odpadkov, česar doslej niste bili vajeni, saj je bil mesečni znesek za zbiranje odpadkov na računih fiksen. Glede na zbrano količino mešanih komunalnih odpadkov so se spreminjale le postavke za obdelavo in odlaganje odpadkov, ki jih zaračunavamo v imenu in za račun podjetje CEROP d.o.o.. Klasična akcija zbiranja kosovnih odpadkov se bo vključevala v mesečni obračun akontativno v izogib dvakratnemu znesku računa v mesecu, ko bo akcija dejansko izvedena.

Na vaših računih se bodo odslej naprej pojavljale tri različne postavke in količine za obračun ravnanja s komunalnimi odpadki:

 • Količina zbranih komunalnih odpadkov, določenih z Uredbo, kjer gre za zbrane količine vseh odpadkov v vaši občini v posameznem mesecu (mešani komunalni odpadki, ločeno zbrana odpadna embalaža, ločeno zbrane frakcije določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov).
 • Količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov, predana v obdelavo podjetju CEROP d.o.o.
 • Količina ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki gredo v odlaganje in predstavljajo akontativno 30 % vseh količin mešanih komunalnih odpadkov, predanih v obdelavo.

Podjetje Saubermacher-Komunala vam bo kot izvajalec GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zaračunalo v skladu z metodologijo iz Uredbe in sicer v EUR/kg, sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika. To pomeni, da se bo mesečno zbrana skupna masa komunalnih odpadkov v vaši občini razdelila na skupni mesečno zbran volumen mešanih komunalnih odpadkov in se razdelila med posamezne uporabnike glede na velikost zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika v obračunskem mesecu. Po istem sistemu se bo vršil tudi obračun zbiranja bioloških odpadkov.

V vseh naseljih občine Tišina bo torej s 1. 11. 2019 za gospodinjstva v okviru organiziranega odvoza odpadkov poskrbljeno za naslednje možnosti oddaje odpadkov:

 • odvoz mešanih komunalnih odpadkov od vrat do vrat - enkrat na štirinajst dni (26-krat letno)
 • odvoz mešane embalaže (rumena vreča) od vrat do vrat - enkrat na štiri tedne (13-krat letno)
 • zbiranje papirja od vrat do vrat z zabojnikom – enkrat na štiri tedne (13-krat letno)
 • oddaja stekla in steklene embalaže na ekoloških otokih – odvoz enkrat na štirinajst dni
 • oddaja ločenih frakcij v zbirnem centru na Petanjcih – neomejeno v delovnem času zbirnega centra
 • oddaja kosovnih odpadkov ter električne in elektronske opreme enkrat letno ob klasični akciji zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat
 • akcija zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov – dvakrat letno v skladu z objavljenim urnikom
 • zbiranje bioloških odpadkov z zabojnikom v skladu z odločitvijo posameznega gospodinjstva - v poletnih mesecih enkrat tedensko in v zimskih mesecih enkrat na štirinajst dni (41-krat letno)

Več informacij (.pdf)

NAZAJ