Obvestilo posameznikom o izvajanju videonadzora

Družba Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. na podlagi določbe tretjega odstavka 76. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2) in Splošne uredbe o varstvu podatkov posameznike obvešča, da se na objektih oziroma območjih podjetja izvaja videonadzor ter v nadaljevanju objavlja informacije v zvezi z izvajanjem videonadzora.

1. IZVAJALEC VIDEONADZORA IN UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV:

Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota, tel.: 02 526 48 50, e-pošta: info@saubermacher-komunala.si

2. NAMEN IN PRAVNA PODLAGA ZA IZVAJANJE VIDEONADZORA:

Videonadzor se izvaja z namenom zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa v objekte oz. na območje podjetja.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes upravljavca, za katerega si upravljavec prizadeva (varovanje premoženja pred tatvino, vlomom, vandalizmom, uničenjem, poškodovanjem, zagotavljanje varnosti zaposlenih, zagotavljanje varnosti strank, ipd.) – člen 6(1) točka (f) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

3. INFORMACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM VIDEONADZORA:

Videonadzor se izvaja na območjih, kjer je to potrebno skladno z namenom videonadzora. Lokacije, kjer se izvaja videonadzor, so ustrezno označene z obvestilom o videonadzoru.

Na podlagi izvajanja videonadzora zbiramo sledeče vaše osebne podatke:

  1. posnetek posameznika (slika)
  2. kraj posnetka
  3. datum in čas posnetka
  4. čas vstopa in izstopa oz. gibanja v nadzorovanem območju  

Neobičajne nadaljnje obdelave, kot so prenosi subjektom v tretje države, spremljanje dogajanja v živo, zvočno snemanje in možnost zvočne intervencije, se ne izvajajo.

Upravljavec ne izvaja avtomatiziranega odločanja ali oblikovanja profilov.

4. UPORABNIKI ALI KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV:

Dostop do uporabnikov osebnih podatkov, ki se obdelujejo na podlagi videonadzora, imajo direktor podjetja in s strani direktorja pooblaščene osebe. Na podlagi zakonskih določb se osebnih podatki lahko podatki posredujejo pristojnim organom (policija, sodišče ipd.).

5. KONTAKTNI PODATKI POOBLAŠČENE OSEBE:

Matevž Ružič, vodja skupnih služb, tel.: 02 526 48 52, e-pošta: matevz.ruzic@saubermacher-komunala.si

6. OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV:

Videoposnetki se hranijo največ 45 dni, nato se samodejno izbrišejo.

7. INFORMACIJE O PRAVICAH POSAMEZNIKOV V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV:

Posameznik lahko pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov uveljavlja s pisno zahtevo, poslano na naslov podjetja ali na elektronski naslov: info@saubermacher-komunala.si.

Posameznik ima v primeru, da je na posnetku njegova podoba, ob upoštevanju pogojev iz Splošne uredbe o varstvu podatkov:

  • pravico dostopa do osebnih podatkov,
  • pravico do popravka (kadar je to glede na naravo stvari - izvajanje videonadzora – možno),
  • pravico do izbrisa ali omejitve obdelave,
  • pravico do ugovora obdelavi.

Pravice do prenosljivosti podatkov posameznik glede na določbo 1. odstavka člena 20 Splošne uredbe o varstvu podatkov nima.

8. PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE PRI NADZORNEM ORGANU:

Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, lahko poda pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.